Βιβλιοθήκη

 

                                                                    Ωράριο Λειτουργίας

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:00 – 20:00

8:00 – 15:00

08:00 – 20:00

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες πατώντας εδώ:

 

 

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στον όροφο του κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει το Βιβλιοστάσιο και το Αναγνωστήριο. Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν περίπου 30.000 τόμοι Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων Βιβλίων και Περιοδικών.

H χρήση της βιβλιοθήκης επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ, στο Διδακτικό Προσωπικό οποιασδήποτε κατηγορίας, στα μέλη ΕΤΕΠ, στους φοιτητές και στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή, 69100

Τηλ: 25310-39465
Fax: 25310-39466

Αναγνωστήριο

1. Το Αναγνωστήριο λειτουργεί όλες τις εργάσιμες μέρες του χρόνου.

2. Οι ώρες λειτουργίας του Αναγνωστηρίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. Το ωράριο λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, αλλά πάντοτε ύστερα από εισήγηση της επιτροπής Βιβλιοθήκης.

 

3. Στο Αναγνωστήριο υπάρχει:

 • (α) Έντεκα Η/Υ για την εξυπηρέτηση των χρηστών για αναζήτηση στη βιβλιοθήκη του Τμήματος αλλά και βιβλίων που υπάρχουν στις Βιβλιοθήκες όλων των Τμημάτων του ΔΠΘ μέσω του Internet. Ακόμα τα βιβλία μπορούν να τα αναζητήσουν οι χρήστες μέσω Internet στη διεύθυνση www.lib.duth.gr, από όπου και αν βρίσκονται.
 • (β) Τερματικό για την εξυπηρέτηση των χρηστών με το σύστημα OPAC
   
 • (γ) Βιβλία ευρείας και συνεχούς χρήσης τα οποία ορίζονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ
 • (δ) Εκθετήρια με τα τρέχοντα περιοδικά.

6.Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν,

 • (α)Ελεύθερα όλα τα βιβλία του Αναγνωστηρίου, χωρίς δανεισμό
 • (β) Τα βιβλία και τα περιοδικά που βρίσκονται στο βιβλιοστάσιο αφού συμπληρώσουν τα ειδικά έντυπα.

7. Οι αναγνώστες υποχρεούνται να αποθέτουν τα προσωπικά τους αντικείμενα (τσάντες, βιβλία κλπ) στα ειδικά για αυτό τον σκοπό ερμάρια.

8. Στη βιβλιοθήκη λειτουργεί φωτοτυπικό μηχάνημα με καρτοδέκτη και καρτοπωλητή και ο χρήστης μπορεί να αγοράζει κάρτα αξίας 2.5 € για τη φωτοτύπηση 50 σελίδων.

Βιβλιοστάσιο

1. Η είσοδος των χρηστών στο βιβλιοστάσιο απαγορεύεται

2. Ο υπεύθυνος του Βιβλιοστασίου ορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανήκει στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

3. Ο υπεύθυνος του Βιβλιοστασίου έχει τα εξής καθήκοντα:
 

 • (α) την τακτοποίηση του βιβλιογραφικού υλικού σύμφωνα με τις καθιερωμένες βιβλιοθηκονομικές αρχές
 • (β) την ανεύρεση και μεταφορά στο Αναγνωστήριο ή στο γραφείο δανεισμού των αιτούμενων βιβλίων και περιοδικών
 • (γ) Μεριμνά για την εκτέλεση των παραγγελιών φωτοτυπιών.

Δανεισμός:

1. Τα μέλη ΔΕΠ και οι διδάσκοντες του Τμήματος έχουν το δικαίωμα να δανείζονται, καταγραφόμενα στο σχετικό βιβλίο δανεισμού ως 30 βιβλία για 30 ημέρες, με τη δυνατότητα 2 ανανεώσεων. Νέα ανανέωση του δανεισμού δεν επιτρέπεται πριν από την παρέλευση δύο μηνών.

2. Οι φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ, το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος καθώς και τα μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ΔΠΘ έχουν το δικαίωμα να δανείζονται ως 5 βιβλία για 20 ημέρες με τη δυνατότητα μιας και μόνο ανανεώσεως. Οι ανωτέρω κατά τον δανεισμό οφείλουν να επιδεικνύουν το δελτίο της αστυνομικής ή της φοιτητικής τους ταυτότητας ή το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα δανεισμού.

3. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος οφείλουν να επιστρέφουν τα βιβλία που έχουν δανεισθεί πριν από την αποφοίτησή τους. Η βιβλιοθήκη εκδίδει σχετική βεβαίωση, την οποία οι φοιτητές καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να παραλάβουν το πτυχίο τους.

4. Οι άλλες κατηγορίες χρηστών δεν έχουν το δικαίωμα δανεισμού.

5. Σε περίπτωση που αιτούμενο βιβλίο έχει δοθεί σε άλλον ο αιτών καταχωρίζεται σε κατάσταση αναμονής.

6. Τρέχοντα τεύχη περιοδικών δεν δίδονται προς δανεισμό.

7. Χρήστης που δεν επέστρεψε δανεισμένο βιβλίο ειδοποιείται άμεσα από τη Βιβλιοθήκη. Μετά από παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία λήξεως του δανεισμού, εφόσον δεν το έχει επιστρέψει, χάνει το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων επί ένα εξάμηνο ή επί ένα έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, η Γενική Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, δύναται να επιβάλλει στέρηση του δικαιώματος δανεισμού ή σε ιδιάζουσες περιπτώσεις να του αφαιρέσει οριστικά το δικαίωμα δανεισμού.

8. Χρήστης που δεν επιστρέφει μέσα στις παραπάνω προθεσμίες το βιβλίο που έχει δανεισθεί ή προκαλεί ανεπανόρθωτη φθορά στο βιβλίο ή στο περιοδικό που χρησιμοποίησε, υποχρεούται να το αντικαταστήσει μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών. Σε περίπτωση που το βιβλίο ή η συγκεκριμένη έκδοσή του είναι εκτός εμπορίου, η Γενική Συνέλευση, μετά από Εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, δύναται εναλλακτικά να απαιτήσει καταβολή χρηματικής αποζημίωσης κατ\'εύλογη κρίση.

9. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια της διακοπής του δανεισμού σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για τεκμηριωμένους λόγους και την απαίτηση της άμεσης επιστροφής του δανεισμένου υλικού.

10. Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, καθορίζει εκείνα τα βιβλία και περιοδικά που κατατάσσονται στην ειδική συλλογή σπάνιων βιβλίων και περιοδικών. Τα βιβλία αυτά δεν δίδονται προς δανεισμό και η χρήση τους επιτρέπεται μέσα στο Αναγνωστήριο. Είναι δυνατή ωστόσο η φωτοτύπησή τους, εκτός εάν η Επιτροπή Βιβλιοθήκης έχει κρίνει ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο αλλοιώσεως ή καταστροφής τους.

11. Κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους πρέπει να επιστρέφονται όλα τα βιβλία, για να διευκολύνεται ο ετήσιος έλεγχος της Βιβλιοθήκης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται μόνο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

12. Ο παρών κανονισμός δύναται να συμπληρωθεί, ή να τροποποιηθεί, μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.