Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 διατίθεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ως εξής: Τίτλος Μαθήματος:«Πρακτική άσκηση σε φορείς εκπαίδευσης, ιστορίας και πολιτισμού»
 
Κωδικός μαθήματος:55ΕΕ2101
 
Εξάμηνο Σπουδών:  8ο
 
Κατηγορία μαθημάτων στην οποία ανήκει:Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)
 
Αριθμός ECTS που λαμβάνει το μάθημα:8 ECTS
[Το μάθημα δεν προσμετράται για το πτυχίο και θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (ενότητα 6.1)]
 
Παραδοτέα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου:
- Βεβαίωση υλοποίησης Π.Α. από τον φορέα υποδοχής
- Σε περίπτωση συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενο έργο τα παραδοτέα για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα διαμορφώνονται αναλόγως με τις οριζόμενες απαιτήσεις αυτού
 
Τρόπος αξιολόγησης του συγκεκριμένου μαθήματος:
Στην τελική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψιν :
1)Η συμμετοχή στα σεμινάρια και η συνέπεια ανταπόκρισης
2)Η επιτυχής πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε φορέα
3) Η συγγραφή αναφοράς (γραπτή εργασία / report) μετά το τέλος της Π.Α.
 
Περίοδος υλοποίησης για το 2024:Α: 1-31 Απριλίου, Β: 1-31 Ιουλίου. Γενικά η ΠΑ θα λαμβάνει χώρα κατά το εαρινό εξάμηνο λαμβάνοντας υπόψη το ακαδημαϊκό ημερολόγιο αλλά και τις αργίες του Πάσχα.
 
Διάρκεια και σαφές χρονικό διάστημα (ακέραιοι μήνες) που δύναται να ασκηθούν οι φοιτητές/τριες:1 μήνας δηλαδή 160 ώρες μηνιαίως
 
Σύνολο ωρών Π.Α.:4 ώρες ημερησίως
 
Υπεύθυνος/η Π.Α. :Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Βασιλική Κράββα
Αν. Υπεύθυνος/η Π.Α. :Καθηγητής κ. Βασίλειος Δαλκαβούκης
 
 
 
Κριτήρια εισαγωγής:
Να έχει δηλωθεί εμπρόθεσμα το μάθημα και να έχει εξεταστεί επιτυχώς το 70% των μαθημάτων.
 
Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση είναι τα κάτωθι:

  1. Ο αριθμός των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων προς το σύνολο των μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου Χ 10
  2. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων μέχρι την υποβολή της αίτησης
  3. Δίνεται επιπλέον 1 μόριο σε φοιτητές/τριες που δεν έχουν υπερβεί τα οκτώ εξάμηνα

 
Πρόβλεψη για την περίπτωση ισοψηφίας:
Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα κριτήρια 1, 2 και 3 και αν και στην περίπτωση αυτή υπάρξει ισοψηφία τότε διενεργείται κλήρωση 
 
Φοιτητές/τριες που ανήκουν στις εκπαιδευτικά ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της ΠΑ :
Υπό το πρίσμα της κείμενης Νομοθεσίας και στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των κατευθυντηρίων συμπερίληψης, σεβασμού της διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων, φοιτητές/τριες με αναπηρία η ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάγονται σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταλαμβάνοντας ποσοστό 10% των προβλεπόμενων θέσεων του Τμήματος, υποβάλλοντας τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο αριθμόςτων αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 10%, η αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας πραγματοποιείται βάσει των γενικών κριτηρίων που ορίζει ο υφιστάμενος κανονισμός του Τμήματος. Τέλος στην περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ειδικής κατηγορίας είναι μικρότερος των προβλεπομένων θέσεων, αυτές μπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας και αντιστρόφως. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις προοριζόμενες για εκπαιδευτικά ευάλωτες ομάδες τότε οι θέσεις επιστρέφονται στη γενική κατηγορία θέσεων Π.Α.
 
Πρόβλεψη για τη μοριοδότηση σε περίπτωση ισοψηφίας όσων ανήκουν στην άνωθεν κατηγορία:
Ακολουθείται η μοριοδότηση που ισχύει και για τους υπόλοιπους φοιτητές/τριες και ότι ισχύει για τη μοριοδότηση και την ισοψηφία στη γενική κατηγορία.

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.