Ενημέρωση για τα προγράμματα Erasmus+ σπουδές και Erasmus+ πρακτική άσκηση

Την Τρίτη 26 Μαρτίου και ώρα 13.00 θα γίνει διαδικτυακή ενημέρωση για τα προγράμματα Erasmus+ σπουδές και Erasmus+ πρακτική άσκηση από την συντονίστρια Erasmus του τμήματος, επίκουρη καθηγήτρια Ελένη Φάσσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την ενημέρωση μέσω του συνδέσμου: 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJlNzJkNjMtOTc1Zi00YmY2LWE2MTUtMjIxNzYxMzdlMWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22643d322d-9917-497b-b046-cd0e16f4ff88%22%7d

 

Eleni Fassa
Assistant Professor
Erasmus+ Departmental Co-ordinator
Department of History and Ethnology
Democritus University of Thrace

Harvard Fellow in Comparative Cultural Studies 2023-2024

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.