Ορισμός τριμελούς επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει τη διαδικασία εκλογής του Κοσμήτορα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Πρύτανη αριθ. 419/2013Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αφού έλαβε υπόψη:

1. Την με αριθ. πρωτ. Α 62/5-9-2013 (αριθ. 388/2013) απόφαση, που αφορά στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β΄ του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-8-2012 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» και το Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/2010) [Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις], καθώς και την κατ΄εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα αριθ. Δ61127865/ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ.

4. Τα άρθρα 4 και 5 της Υπουργικής Απόφασης, αριθ. Φ.122.1/184/16376/Β2/6-2-2013 (ΦΕΚ 353/19-2-2013 τ.Β΄) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο».

5. Το Π.Δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124/3-6-2013 τ.Α΄) «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση-συγκρότηση-ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

ΑποφάσισεΝα ορίσει τριμελή επιτροπή, η οποία θα διενεργήσει τη διαδικασία εκλογής του Κοσμήτορα της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., αποτελούμενη από :1. την κα Ισαβέλλα Τσαβαρή, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

2. την κα Μαρία Τζιάτζη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

3. τον κ. Διονύσιο Χιόνη, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών ΕπιστημώνΕπίσης, γίνεται γνωστό ότι η εκλογική διαδικασία ανάδειξης του Κοσμήτορα θα γίνει με ηλεκτρονική ψήφο, σύμφωνα με την αριθ. Φ.122.1/184/16376/Β2/6-2-2013 Υπουργική Απόφαση και τα οριζόμενα στην απόφαση προκήρυξης της εκλογής.O ΠρύτανηςΚαθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης


23-09-2013 (ksgourop)